Tarafsızlık Beyanımız

AFS PERİYODİK KONTROL, Muayene ve test faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getirileceğini,

AFS PERİYODİK KONTROL, muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olup tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara asla izin vermemektedir. Bu doğrultuda AFS PERİYODİK KONTROL Üst Yönetimi Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı hazırlamış ve web sitesi aracılığı ile tarafsızlığını ve gizliliğini Kamuoyu ile paylaşmıştır. AFS PERİYODİK KONTROL çalışanları ve gizlilik prensibini etkileme ihtimali olan kişi ve kuruluşlar ile Tarafsızlık ve Gizlilik sözleşmeleri yapmaktadır.

TS EN ISO 17020 standardı maddelerine, yasalara, iş ahlakı kurallarına uygun olarak çalışmak için gerekli ortamın sağlanacağını,

Bütün çalışanlarının ve Muayene Kuruluşu ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan uzak durulacağını,

AFS PERİYODİK KONTROL, tarafsızlığına yönelik riskleri Çıkar Çatışması Önleme Talimatına göre devamlı surette belirlemektedir. Bu analizler asgaride; AFS PERİYODİK KONTROL faaliyetlerinden, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içermektedir.

AFS PERİYODİK KONTROL, tarafsızlığına yönelik tehdit oluşturan ilişkiler asgaride; sahiplik, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finans, sözleşmeler, pazarlama (markalaşma dâhil) ve yeni müşterilerin yönlendirilmesi karşılığında komisyon ödenmesi veya diğer teşvikler vb. ‘ne dayandırılır.

AFS PERİYODİK KONTROL, tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riski nasıl ortadan kaldıracağını veya en aza indireceğini Çıkar Çatışması Önleme Talimatına göre yönetir.

AFS PERİYODİK KONTROL, Üst Yönetimi Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı hazırlamış ve web sitesi aracılığı ile tarafsızlığını ve gizliliğini Kamuoyu ile paylaşmıştır.

AFS PERİYODİK KONTROL, muayene hizmetlerinin koşullarının gerektirdiği ölçüde bağımsız bir organizasyona sahiptir. AFS PERİYODİK KONTROL, bu koşullara bağlı olarak aşağıda belirtilen A Tipi Muayene Kuruluşu asgari şartlarını karşılar:

AFS PERİYODİK KONTROL, muayene hizmeti verdiği kuruluşlardan tamamen bağımsız olup sahibi veya iştiraki olan kuruluşlara muayene hizmeti vermez. Muayene Kuruluşu sahibinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine yakın ilişkisi olduğu firmalar ile muayene kuruluşu arasında rekabet ortamı yaratılmayacağını, tarafsız ve bağımsız olunacağını,

AFS PERİYODİK KONTROL ve personeli, yürüttüğü muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almaz. Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olamaz. Bu durum ticaret sicil gazetesinde, Üst Yönetimi Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı ve çalışan sözleşmelerinde tanımlanmıştır.

AFS PERİYODİK KONTROL; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası değildir.

AFS PERİYODİK KONTROL; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle bağlantılı değildir. AFS PERİYODİK KONTROL sahiplerinin ayrı tüzel kişiliklerdeki sahiplikleri kaynaklı riskler Çıkar Çatışması Önleme Talimatına göre analiz edilir.

AFS Periyodik Kontrol sahibinin üyesi olduğu veya herhangi bir şekilde yakın ilişkisi olduğu dernek, cemiyet veya sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

AFS Periyodik Kontrole hizmet talebinde bulunan firmalar arasında ayrım gözetmeksizin eşit yaklaşılacağını ve tarafsız hareket edileceğini,

AFS Periyodik Kontrol tarafından kaynaklanacak müşterilerimize verilebilecek olası zararların karşılanmasını sağlamak için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaya devam edileceğini

AFS Periyodik Kontrol muayene hizmeti verdiği firmalara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

Muayene ve Ölçüm Sonuçları, Müşterileri hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini, ve Tarafsız olarak çalışılacağını, ölçüm, kontrol ve test sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgiyi müşteri ya da resmi kuruluşların yazılı istekleri dışında 3. şahıslara verilmeyeceğini, ve müşterilere ait gizli bilgilerin korunacağını ve yeterlilik, tarafsızlık, karar verme bağımsızlığı, ölçüm, kontrol ve test sonuçlarına olan güveni azaltacak, menfaat sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunulmayacağını,

AFS Periyodik Kontrol personelini muayene ve test prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutulacağını ve muayene ve ölçüm faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, yanlı ve çıkarcı hareket edilmeyeceğini, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

Müşterilerden gelen maddi ve manevi menfaat tekliflerinin kabul edilmeyeceğini,

bu şartlar çerçevesinde;    TS EN ISO/IEC 17020 Ek A’ da öngörülen A Tipi Muayene Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş asgari kriterlerini karşılayan AFS Periyodik Kontrol, bütün bunların güvenceye alındığını bu gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi ile beyan ve taahhüt ederiz.